Zásady zpracování osobních údajů

Společnost STUDENT-CZ s.r.o., se sídlem Francouzska 75/4, Praha 2 – Vinohrady, Česká Republika, 120 00, IČO: 29044138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 162379 („Společnost“) Vám v souladu s článkem 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU 2016/679 – jakožto Správce osobních údajů získaných prostřednictvím těchto webových stránek poskytuje následující informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně práv souvisejících se zpracováním osobních údajů.

ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje zejména pro následující účely:

Společnost je oprávněna zpracovávat telefonní číslo a e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb v případě, že zákazník takové zasílání původně neodmítl.

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné a lze jej kdykoli písemně anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové zprávě odvolat. Souhlas je poskytován do odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE MOHOU BÝT ZPRACOVÁVÁNY

Společnost shromažďuje a jinak zpracovává následující kategorie vašich osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smluvního vztahu, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci Společnosti a jejích smluvních partnerů, které jsou nezbytné pro zajištění servisních služeb. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

KOMU OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME

Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům Společnosti, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů Společnosti, a to pouze v míře nezbytně nutné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, případně na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů. Seznam příjemců osobních údajů Společnosti bude zákazníkovi kdykoli na požádání poskytnut.

Společnost je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům veřejné moci.

JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME

Společnost zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Společnost povinna, jakožto správce osobních údajů, osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po dobu, na kterou nám byl ke zpracování údajů udělen souhlas.

Osobní údaje Společnost zpracovává dle účelu zpracování následovně:

POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Nezbytným nástrojem pro funkčnost webových stránekhttp://speakup.cz jsou soubory „cookies“. Jedná se o krátký textový soubor, který webová stránka odešle do prohlížeče, který ji uloží do počítače. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě, přihlášení na stránky a další nastavení. Cílem těchto souborů je zjistit to, jak jsou stránky používány, aby se mohl optimalizovat jejich obsah.

Webové stránky využívají tyto soubory cookies:

Technický názevVydavatelÚčel o popis cookiesDoba trvání
_ga Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irskopodmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/adsRelační

Další informace o souborech cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Více užitečných informací o cookies, popřípadě o online reklamě nastavené podle toho, jak používáte internet, naleznete na následujících stránkách:

JAKÁ PRÁVA MÁ SUBJEKT ÚDAJŮ

Zákazník, jakožto subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

V případě realizace práv se zákazník může obrátit se svým požadavkem písemně na adresu sídla Společnosti nebo e-mailem na studentcz@seznam.cz Společnost si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 16. 2. 2021

present bow
present bow
Особые предложения
a2
Курс
Чешский
приходите с друзьями и получите
скидку для каждого
50 €
b1
Курс
Чешский
приходите с друзьями и получите
скидку для каждого
75 €
b2
Курс
Чешский
приходите с друзьями и получите
скидку для каждого
100 €

О компании


STUDENT-CZ
Francouzska 75/4, Praha 2
120 00 Vinohrady
Česká Republika

Дополнительные услуги